ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ..!

Posted: ಆಗಷ್ಟ್ 15, 2009 in ಹಾಸ್ಯ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ..!
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತ ಇದ್ದರು. ತೆಂಡುಲ್ಕರನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ, ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಹಾಕಿ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದ. ಚೆಂಡು ತೇಲುತ್ತ ಎರಡನೆಯ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟ್ಟನ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಟೀಪಾಯಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಫ್ಲವರ್ ವಾಜ್ ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು. ಅದರ ಗುಂಗಿಗೇನೊ ಎಂಬಂತೆ ವಾಜ್ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ನೆಲಕೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು.
ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು. ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರೆ ಬರಿಸಿಯಾಳು. ಆಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ.
ಕೊನೆ : ೧
“ಅಮ್ಮ…ಅಮ್ಮ.. ಅದೂ..ಅದು…”
“ಏನೋ ಅದು? ಏನ್ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ?”
“ಅದೂ..ಅದೂ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ನಾ…ಬಾಲ್ ತಾಗಿ… ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಲವರ್ ವಾಜ್ ಒಡೆದುಹೋಯ್ತು..!”
“ಅಯ್ಯೋ… ಎಂಥ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಯೋ..ಅದೆಷ್ಟ್ ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?… ಇರು ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ..” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೋಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಳು..
ಕೊನೆ : ೨
“ಅಮ್ಮ… ಅದೂ.. ಅದೂ..”
“ಏನೋ ಅದು? ಏನ್ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ?”
“ಅದೂ… ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ನಾ…ಬಾಲ್ ತಾಗಿ.. ನಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಟೀಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲಾ…”
” ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ!… ಆ ಟೀಪಾಯಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ಯೇನೋ?!”
“ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ.. ಅದರ್ ಮೇಲಿತ್ತಲ್ಲಾ.. ಫ್ಲವರ್ ವಾಜ್ ಅದು ಒಡೆದುಹೋಯ್ತು!”
“ಅಬ್ಬ…ಬದುಕಿದೆ.. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಟೀಪಾಯಿ ಮುರಿದ್ಯೆನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿದೆ!” ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು.ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ..!
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತ ಇದ್ದರು. ತೆಂಡುಲ್ಕರನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ, ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಹಾಕಿ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದ. ಚೆಂಡು ತೇಲುತ್ತ ಎರಡನೆಯ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟ್ಟನ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಟೀಪಾಯಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಫ್ಲವರ್ ವಾಜ್ ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು. ಅದರ ಗುಂಗಿಗೇನೊ ಎಂಬಂತೆ ವಾಜ್ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ನೆಲಕೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು.
ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು. ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರೆ ಬರಿಸಿಯಾಳು. ಆಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ.
ಕೊನೆ : ೧
“ಅಮ್ಮ…ಅಮ್ಮ.. ಅದೂ..ಅದು…”
“ಏನೋ ಅದು? ಏನ್ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ?”
“ಅದೂ..ಅದೂ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ನಾ…ಬಾಲ್ ತಾಗಿ… ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಲವರ್ ವಾಜ್ ಒಡೆದುಹೋಯ್ತು..!”
“ಅಯ್ಯೋ… ಎಂಥ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಯೋ..ಅದೆಷ್ಟ್ ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?… ಇರು ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ..” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೋಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಳು..
ಕೊನೆ : ೨
“ಅಮ್ಮ… ಅದೂ.. ಅದೂ..”
“ಏನೋ ಅದು? ಏನ್ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ?”
“ಅದೂ… ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ನಾ…ಬಾಲ್ ತಾಗಿ.. ನಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಟೀಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲಾ…”
” ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ!… ಆ ಟೀಪಾಯಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ಯೇನೋ?!”
“ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ.. ಅದರ್ ಮೇಲಿತ್ತಲ್ಲಾ.. ಫ್ಲವರ್ ವಾಜ್ ಅದು ಒಡೆದುಹೋಯ್ತು!”
“ಅಬ್ಬ…ಬದುಕಿದೆ.. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಟೀಪಾಯಿ ಮುರಿದ್ಯೆನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿದೆ!” ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು.
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತ ಇದ್ದರು. ತೆಂಡುಲ್ಕರನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ, ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಹಾಕಿ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದ. ಚೆಂಡು ತೇಲುತ್ತ ಎರಡನೆಯ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟ್ಟನ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಟೀಪಾಯಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಫ್ಲವರ್ ವಾಜ್ ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು. ಅದರ ಗುಂಗಿಗೇನೊ ಎಂಬಂತೆ ವಾಜ್ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ನೆಲಕೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು.
ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು. ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರೆ ಬರಿಸಿಯಾಳು. ಆಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ.
ಕೊನೆ : ೧
“ಅಮ್ಮ…ಅಮ್ಮ.. ಅದೂ..ಅದು…”
“ಏನೋ ಅದು? ಏನ್ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ?”
“ಅದೂ..ಅದೂ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ನಾ…ಬಾಲ್ ತಾಗಿ… ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಲವರ್ ವಾಜ್ ಒಡೆದುಹೋಯ್ತು..!”
“ಅಯ್ಯೋ… ಎಂಥ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಯೋ..ಅದೆಷ್ಟ್ ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?… ಇರು ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ..” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೋಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಳು..
ಕೊನೆ : ೨
“ಅಮ್ಮ… ಅದೂ.. ಅದೂ..”
“ಏನೋ ಅದು? ಏನ್ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ?”
“ಅದೂ… ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ನಾ…ಬಾಲ್ ತಾಗಿ.. ನಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಟೀಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲಾ…”
” ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ!… ಆ ಟೀಪಾಯಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ಯೇನೋ?!”
“ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ.. ಅದರ್ ಮೇಲಿತ್ತಲ್ಲಾ.. ಫ್ಲವರ್ ವಾಜ್ ಅದು ಒಡೆದುಹೋಯ್ತು!”
“ಅಬ್ಬ…ಬದುಕಿದೆ.. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಟೀಪಾಯಿ ಮುರಿದ್ಯೆನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿದೆ!” ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು.
(ಸಂಗ್ರಹಿತ ಬರಹ)
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  nice one 🙂

 2. yekantha ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನಿಜ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚುಟುಕು ಬರಹ. ಚೂಟಿಯಾಗಿದೆ.

 3. ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  wo hai aam duniya.. ye hai mintos ki duniya…
  mintos dimaag ki batti jalaade 🙂

 4. dileep ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  idea work aguthe

 5. ರಂಜಿತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ದಿಲೀಪ್, ಬಾಲು, ಯೇಕಾಂತ,

  ನೀಲಿಹೂವಿನ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.

  ವಿಜಯರಾಜ್, ದಿವ್ಯಾ,

  ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s